วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บทคัดย่อ วิจัย

เรื่อง ผลการใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์
ชื่อผู้วิจัย นางสาว ศิรารัตน์ ตุงไธสง
ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จินตนา สุขสำราญ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อศึกษาผลการใช้นิทานพื้นบ้านเป็นสื่อในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กอายุ 5 ปี นักเรียนชั้นอนุบาล อนุบาล 2/1โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จำนวน 25 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย – หญิง เด็กปฐมวัย ( 5 ปี )ที่กำลังศึกษาอยู่ ในชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์ มาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการทางสถิติดังนี้ คือ
1 ทดสอบ หาค่าเฉลี่ย ( )
2. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation)
3. ค่า ร้อยละของแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
4.การทดสอบนัยสำคัญโดยใช้สูตร t-test แบบ One Group Pretest-Posttest Design เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ผลการวิจัยพบว่า 1.จากการศึกษา พบว่า หลังการใช้นิทานพื้นบ้านที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กอายุ 5 ปี เด็กมี คุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์สูงขึ้น
ในด้านความซื่อสัตย์ เด็กมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้และตรงต่อเวลามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนที่ออกมา 2.จากการตรวจสอบสมมติฐาน พบว่าผลการใช้นิทานพื้นบ้านที่มีต่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กอายุ 5 ปี สามารถส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กอายุ 5 ปี ได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการเล่านิทานและ สามารถที่จะพัฒนาระดับคุณธรรมจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ สำหรับเด็กอายุ 5 ปี สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น